intolwane
Ikhambi lamehlo
Ikhambi lezingane
umgadankawu
uvuka
umthunyelelwa
uzeneke
amanzamnyama
amasethole
uvelabahleke
amangwamnyama
umganu
uvalo
isigqikisomkhovu
isigqikisemfene
ubhubhubhu
Ibhekamina ngedwa
Umdlavuza
Ubani
Ibhonya